از کارشناسی تا سرپرستی R&D | مسیر شغلی مهندسی برق

از کارشناسی تا سرپرستی R&D | مسیر شغلی مهندسی برق
محمد،ورودی ۹۴ برق دانشگاه تهران، ۴سال پیش به مهبانگ پیوست و با انگیزه...