از کارشناسی تا سرپرستی R&D | مسیر شغلی مهندسی برق

از کارشناسی تا سرپرستی R&D | مسیر شغلی مهندسی برق
گفت و گو با مهندس محمد حسنی و جایگاه شغلی او در مهبانگ