لیگ رفرال | مطالعه تطبیقی شباهت‌های برنامه جذب رفرال و مافیای نیوجرسی

لیگ رفرال | مطالعه تطبیقی شباهت‌های برنامه جذب رفرال و مافیای نیوجرسی
اعضای جدید خانواده‌های مافیایی مثل خواستگارها، هندوانه‌ی دربسته نیستند...