ریال یا بانگ؟

ریال یا بانگ؟
در شرایطی که تغییرات قیمت‌ارز باعث کاهش قدرت‌خرید و به تبع آن کاهش انگ...