داستان رفرالی‌ها | این قسمت: علی اکبری و رفرال‌هایش

داستان رفرالی‌ها | این قسمت: علی اکبری و رفرال‌هایش
تابستان سال 99 که داشتم امتحانات ترم آخر را می‌دادم و درسم در حال تمام...