داستان رفرالی‌ها | این قسمت: علی اکبری و رفرال‌هایش

داستان رفرالی‌ها | این قسمت: علی اکبری و رفرال‌هایش
در این متن داستان پیوستن دنیا شریف و مهدی سهیلی که علی اکبری آن ها را...