از کارآموزی تا کارشناسی R&D

از کارآموزی تا کارشناسی R&D
گفت و گو با سجاد معینی - کارشناس واحد تحقیق و توسعه گروه مهبانگ | متول...