مهبانگ، از چهاردانگه تهران تا تاج محل هند

مهبانگ، از چهاردانگه تهران تا تاج محل هند
۱۳ سال پیش، چند دانشجوی برق دانشگاه شریف و تهران شرکتی را راه‌اندازی م...