از کارآموزی تا کارشناسی R&D

از کارآموزی تا کارشناسی R&D
سجاد وقتی دانشجوی ترم ۶ برق شریف بود در نمایشگاه ‌کار با مهبانگ آشنا ‌...